Социална отговорност

Социална отговорност

 

Освен да прoповядваме Божието слово за спасение и възстановяване на взаимоотношение в Бог за вечен живот, ние в ХЦ „Сион” вярваме, че имаме и социалноотговорна мисия. От самото си създаване ХЦ „Сион” реализира редица проекти в социалната сфера с убеждението, че изпълнява Божията заръка в ев. Матей 25 :34 -36 „Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;  гол бях и Ме облякохте;болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте”.

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ – дейността се осъществява на територията на област Велико Търново

„Хляб и риба“  – предоставяне на вяра и надежда, заедно с осигуряване на медикаменти, дрехи, обувки, ваучери за храна  на възрастни хора и семейства в неравностойно положение – вдовци и вдовици, самотни, бездомни и просещи хора, лежащо болни, младежи напускащи институции, лица, напускащи места за изтърпяване на наказание и др.. за контакт и информация Христалина Илиева +359 87 844 9388

Измерване на кръвно налягане с апарат за китка. Проекта включва дискусии по библейски теми и предлагане на здравословна и питателна храна, както и интеграция в обществото. ПРОВЕЖДА СЕ: всеки четвъртък от 10 ч. до 14 ч. в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „АДАСА” в сградата на църквата за контакт и информация (062) 600 632

Проект „Топъл обяд“ –  Проекта е разработен през 2004 в рамките на програма „Хуманитарни помощи”. Има за цел да подсигури насърчение, консултации и подкрепа с цел превенция на отпадането от училище за деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци, деца от етнически общности, деца, участващи в други проекти на църквата. Целевата група е във възраст 6-18 г. (от подготвителен  до дванадесети клас) и включва деца от Велико Търново и Дебелец. От учебната 2011/2012 са включени финансирания за допълнителни занимания по интереси с цел превенция от отпадане от училище, социализация и интеграция на децата. При допълнително финансиране се осигуряват дрехи, карта за обществен транспорт, обувки, спално бельо, ваучери за храна, медикаменти, тоалетни принадлежности и др.

ПРОВЕЖДА СЕ: Библейско изучаване всяка неделя от 10:30 – групата има кл.стая, където отива след хвалението, дарение и поклонение.

Занятия в Дебелец – вторник от 15ч. до 17 ч. в шах-клуба.

Консултации- по график за срещи със спец. социални дейности,  за контакт и информация Христалина Илиева +359 87 844 9388

Проект „Топла обич“ – група жени, обединяващи любовта си към Бога и децата в институции с влечението към ръчното плетиво се събират, за да изплитат топли шалове, шапки и ръкавици. Влагат във всяка бримка молитва и обич, която да дарят на децата.

ПРОВЕЖДА СЕ:  В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „АДАСА”  в сряда, за контакт и информация Хр. Илиева+359 87 844 9388

Проект „Мир, бъдеще, надежда“ – посещения от доброволци от църквата  в Дом за стари хора „Венета Ботева“,  ПУ  „Ив. Вазов“ с. Ново село, ДМСГД гр. Дебелец и др.

ПРОВЕЖДА СЕ: по график, за контакт и информация Христалина Илиева +359 87 844 9388